Đại học Công nghệ Warsaw là nơi mà truyền thống đáp ứng được hiện đại.Hoạt động nghiên cứu và phát triển được tiến hành tại Đại học Công nghệ Warsaw là câu trả lời cho những thách thức của khoa học hiện đại và nền kinh tế. Chuyển giao công nghệ, tức là cung cấp kết quả nghiên cứu cùng với các ứng dụng cụ thể, trường có vị thế là trường đại học lớn nằm tại trung tâm kinh tế lớn của Ba Lan.  Đại học Công nghệ Warsaw  mang lại cho sinh viên những sự sáng tạo, phát huy những ý tưởng sáng tạo, trường cũng là cầu nối giữa các công ty trong và ngoài nước Ba Lan. Mục đích của trường là ứng dụng kỹ thuật vào thực hành các kinh tế.

Chương trình học:

 • BSc in Civil Engineering
 • BSc in Electrical Engineering
 • BSc in Electrical and Computer Engineering
 • BSc in Aerospace Engineering
 • BSc in Power Engineering
 • BSc in Computer Science
 • BSc in Environmental Engineering
 • MSc in Civil Engineering
 • MSc in Electrical Engineering
 • MSc in Electrical and Computer Engineering
 • MSc in Aerospace Engineering
 • MSc in Power Engineering
 • MSc in Computer Science
 • MSc in Computer Science
 • MSc in Environmental Engineering
 • MSc in Management and Production: Global Production Engineering and Management
 • MSc in Architecture and Urban Planning: Architecture for Society of Knowledge
 • MSc in Management of Sustainable Enterprise
 • Erasmus Mundus Master Programme in Advanced Robotics –EMARO
 • Erasmus Mundus master’s Programme M.E.S.C. – Materials for Energy Storage and Conversion
 • Erasmus Mundus Master Optics in Science and Technology OpSciTech
 • EMBA – Executive MBA, IMBA – International MBA