Giới thiệu về trường

Nếu bạn bay từ New Zeland đến Châu Âu, bạn cần 24 giờ bay trong khi đến Mỹ là 12 giờ và đến Việt Nam là 11 giờ.